top of page

Privacy wet (per 25 mei 2018)

Wij verzoeken u deze pagina door te lezen! 

Aanmelden/aansprakelijkheid

Onze behandelingen, informatie en adviezen worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en aangeboden en dienen ter aanvulling op medische zorg/medicatie, maar zijn nooit een vervanging daarvan. Raadpleeg bij twijfel te allen tijde uw behandelend arts!
Aanmelden voor een cursus/behandeling geschiedt na telefonische, schriftelijke of persoonlijke aanmelding of via het e-mail adres zoals dat is vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de deelname aan een cursus/behandeling geheel voor eigen risico is. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Producten/aansprakelijkheid

Onze producten, informatie en adviezen worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en aangeboden en dienen ter aanvulling op medische zorg/medicatie, maar zijn nooit een vervanging daarvan. Raadpleeg bij twijfel te allen tijde uw behandelend arts!

Aanschaf van onze producten geschiedt d.m.v. verkoop in de praktijk of via de website/webshop. Met uw aankoop verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de aanschaf en het gebruik van onze producten geheel voor eigen risico is. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.


Gezondheid
Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of als hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een cursus/behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een cursus/behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Annulering
De praktijk behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende deelname. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende cursus.
In het geval van annulering van een opleiding, cursus, workshop of traject door de cliënt binnen 24 uur voor aanvang, is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen, tenzij er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte of ernstige familie omstandigheden.

(Aan)betaling van een opleiding, cursus, workshop of traject

In het geval van annulering van een opleiding, cursus, workshop of traject door de praktijk, zal er in onderling overleg een nieuwe datum hiervoor worden ingepland.
In het geval van annulering van een opleiding, cursus, workshop of traject door de cliënt wordt de (aan)betaling niet gerestitueerd. Deze (aan)betaling is immers bedoeld voor het reserveren van een plek voor de cliënt.
Wel is het mogelijk deze (aan)betaling te gebruiken voor een opleiding, cursus, workshop of traject op een ander moment.

 

Betaling van een behandeling
Artikel 1 – Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant te worden afgerekend.
Mocht er niet contant afgerekend kunnen worden dan gelden de algemene voorwaarden (artikel 3 t/m 7).

Artikel 2 – Afspraken kunnen uitsluitend uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch of per e-mail gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen, tenzij er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte of ernstige familie omstandigheden.

Artikel 3 – Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden waarvan de kosten €0,- bedragen. Bij een tweede betalingsherinnering zullen €5,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht. De cliënt is in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en de praktijk kan zo nodig rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt/cursist in gebreke blijft aan haar/zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 4 – Bij het niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de praktijk de cliënt/cursist een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 10,- aan de cliënt/cursist in rekening gebracht.

Artikel 5 – Voldoet de cliënt/cursist binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichting dan is de praktijk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6 – Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt/cursist. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-.

Artikel 7 – Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Betaling van cursussen
Artikel 8 – Bij inschrijving voor een cursus, opleiding of workshop krijgt u ter bevestiging van de inschrijving, een factuur met het te betalen bedrag. De factuur kan wel eens afwijken van het bedrag op de website, dit door fouten of wijzigingen.
De factuur vermeld altijd de juiste prijs!

Artikel 9 – Bij annulering van een opleiding, workshop of cursus, ongeacht welke dit is, wordt tot 3 weken voor aanvang van de cursus niets in rekening gebracht.

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij 1 week of korter voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld rekening gebracht.
Bij verhindering kan –na kennismaking met de praktijk- de plaats worden ingenomen door een andere volwassene. Voor de Reikimaster-opleiding gelden andere voorwaarden.

Artikel 10 – De door de praktijk aan de cliënt in rekening gebrachte kosten voor de cursus dienen door de cursist uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan op het daarvoor bestemde rekeningnummer.

Artikel 11 – Bij het niet tijdig afmelden na inschrijving van een cursus, treden automatisch de voorwaarden van artikel 3 t/m 7 in werking.

Huiszuivering
Artikel 12 – Sharana is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na de huis reiniging. Adviezen en inzichten verkregen vanuit een huisreiniging zijn niet bindend en bent uzelf verantwoordelijk of u ons advies wel/niet opvolgt.

Na huiszuivering of persoonsreiniging is Sharana niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen in ruimtes of van personen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere reguliere medische hulpverlener of gebruikt u nog medicijnen, heeft u een pacemaker, hartklachten e.d. geef dit dan aan voordat u een huis zuivering aanvraagt.

Nogmaals voor alle duidelijkheid.
U beslist altijd zelf en bepaald u zelf wat u met de informatie uit een huiszuivering wilt doen binnen de privésfeer!
Wij doen ons uiterste best om het huis te zuiveren.


Geheimhouding
De praktijk hanteert een ethische (geheimhouding) code en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie die wordt ontvangen van de door de praktijk behandelde personen. Er zal te allen tijde toestemming worden gevraagd voordat dergelijke informatie aan derden zal worden onthuld, (dus ook geen (e-mail) adres, telefoon- of mobiel nummer) tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.

bottom of page