top of page

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Sharana

Sharana is gevestigd te Voerendaal (NL)
KvK: 69394415 / BTW: NL156377755B01


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sharana zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Deze Voorwaarden onder nummer KvK 69394415 zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.sharana.nl.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sharana worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sharana ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Sharana zijn vrijblijvend en Sharana behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sharana is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sharana dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen – betalingen – verzenden

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling: Betaling kan alleen geschieden, via overboeking naar bank/girorekening. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Sharana.

Verzending: Minimale afname: € 25,- Portovrij: bij een bestelling van € 200,- of meer. Bij iedere verzending maken wij gebruik van de pakketdienst van PostNL. PostNL zal de pakketten persoonlijk afgeven.

De prijs van een pakket (verzendkosten) is standaard, zoals vermeld op de website. Soms kunnen de verzendkosten goedkoper of duurder zijn of hoeft u helemaal geen verzendkosten te betalen. Dit is meestal afhankelijk van product, de groothandel en het bedrag van de bestelling. De verzendkosten worden vermeld op de proforma factuur die u na een bestelling van ons ontvangt. Pas nadat u akkoord hebt gegeven over de proforma factuur en het te betalen bedrag is overgemaakt, zullen wij de bestelling in orde gaan maken. Mocht u het niet eens zijn met de proforma factuur, dan mag u nog altijd de bestelling annuleren.

3.2 Indien overeengekomen wordt dat de betaling achteraf zal worden gedaan, dient deze betaling te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Sharana bent u een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Sharana haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Sharana om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sharana gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sharana.

3.6 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod (tekstueel of prijs) binden de ondernemer niet.


Artikel 4. Levering

4.1 De door Sharana opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Sharana is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Sharana gedragen.

4.3 Levering geschied via PostNL. De klant heeft de mogelijkheid om voor “verzekerd verzenden” te kiezen, hierbij is het pakket verzekerd voor schade en verlies tot een bedrag van € 500,-. Sharana is niet aansprakelijk voor verlies of schade van de artikelen in het pakket wanneer gekozen wordt voor een andere verzend optie dan “verzekerd verzenden”.
4.4 Producten kunnen ook rechtstreeks worden opgehaald bij Sharana. In dat geval bent u meestal geen verzendkosten verschuldigd.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sharana verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Sharana geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Sharana garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Retourzendingen, reclamaties en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sharana daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sharana de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De restitutie zal worden teruggestort nadat wij het pakket in goede orde hebben ontvangen.

7.3 Eenmaal bestelde / ontvangen producten kunnen niet worden geretourneerd. Uitgezonderd beschadigde of verkeerd geleverde goederen waar Sharana verantwoordelijk voor is. Retourzendingen bij breuk, verkeerde levering van het artikel of schade dienen altijd eerst te worden gemeld bij onze klantenservice (binnen 24 uur na ontvangst). Dit kan per email via info@sharana.nl . Retourzendingen moet in de originele verpakking geretourneerd worden.
Sharana is niet verantwoordelijk voor breuken of defecten ontstaan door eigen gebruik.

7.4 Voor scheuren in houten artikelen die zijn ontstaan na uw aankoop kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen. De eventuele werking van het hout is een natuurlijk proces waarop wij verder geen invloed kunnen uitoefenen.

7.5 De meeste artikelen die Sharana te koop aanbiedt zijn handgemaakt. Het kan voorkomen dat de print van een op internet afgebeeld artikel enigszins kan afwijken van de print op het artikel dat naar u wordt verzonden. Helaas kunnen wij niet op deze grond een artikel retour nemen.

7.6 Voorwaarden genoemd onder 7.1 t/m 7.5 hebben betrekking op aankopen gedaan via internet.

7.7 Voor artikelen aangekocht in de winkel geld:
Ruilen en/of retourneren kan alleen met factuur. U krijgt geen geld terug, maar krijgt wel een tegoedbon of u kunt natuurlijk direct iets anders uitzoeken.

Bij retourneren van een defect artikel vervangen wij deze voor een zelfde artikel, indien dit niet voorradig is, krijgt u uw geld terug. (zie ook www.consuwijzer.nl).

7.8 Bij klachten kunt u deze ook indienen per e-mail.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sharana, dan wel tussen Sharana en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Sharana, is Sharana niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sharana.
 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sharana in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sharana gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sharana kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Sharana schriftelijk opgave doet van een adres, is Sharana gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Sharana schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Sharana gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sharana deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sharana in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sharana vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Sharana is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 De juistheid van alle door Sharana opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij de klant binnen een tijdstip van twee maanden na ontvangst van het voor hem bestemde rekeningoverzicht Sharana schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.

11.2 Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Sharana geen aansprakelijkheid aanvaarden.

11.3 Sharana is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een catalogus te wijzigen.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

bottom of page